Nabi Muhammad s.a.w. mengimani dan mengamalkan Taurat, Zabur, Injil. Itulah yang dikatakan oleh Al-Qur’an.

Nabi Muhammad s.a.w haqul yaqin bahawa didalam Taurat, Zabur, Injil ada huda wa nuur ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Lihat Quran Surah Al-Ma’idah [5]:46.

Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah berpikir yang bukan-bukan tentang Taurat, Zabur, Injil. Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah berburuk sangka mengenai Taurat, Zabur, Injil.

Telah termaktub di Qur’an Surah An-Nisa [4]:136

Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad, s.a.w.), dan juga kepada Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, dan Malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.

Qur’an Surah Ali Imran [3]:84

Katakanlah (wahai Muhammad): “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim, dan lsmail, dan Ishak, dan Yaakub, dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-nabi: Musa dan Isa, dan sekalian Nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri”.

Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:136

Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka; dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata.”

Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:285

Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat.  Ampunilah kami,  wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu jualah tempat kembali.”

Qur’an Surah Al Ankabut [29]:46

Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka; dan katakanlah: “Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu; dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah Satu; dan kepada-Nyalah, kami patuh dengan berserah diri.”

Qur’an Surah Al-Ma’idah [5]:68

Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira mempunyai sesuatu ugama sehingga kamu tegakkan ajaran Kitab-kitab Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu.”

Menegakkan ajaran Kitab-Kitab Taurat, Zabur dan Injil adalah hal yang lazim dilakukan bagi orang-orang beriman.

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini