Sudah dari Dahulu Torah, Zabur dan Injil, Menggemakan Asma ul Husna (Nama-Nama yang Baik Serta Mulia)

Dalam Bahasa Suryani, bahasa di kampung halaman Nabi Isa, orang-orang di kampung halaman Nabi Isa di Suriah di Timur Tengah, Nama Allah dianggap sangat sangat suci dan manusia yang penuh dosa takut untuk memanggil langsung Yang Maha Suci kecuali dengan menyebut, “Ha Syem” atau “Asma ul Husna.”

“Lait alaha ella de Syama,”

yang ertinya,

“Tidak ada ilah kecuali Asma ul Husna.”

Tidak ada bezanya ungkapan ini dengan shahadad pertama dalam diin Islam la ilaha ilallah. (Tidak ilah selain Allah).

 

… layari sini untuk baca selanjutnya.

Perintah yang terutama

Petikan daripada Kitab Injil: Markus 12:28-31.

28Seorang guru Taurat datang mendengar mereka bersoal jawab. Dia sedar bahawa Isa telah menjawab dengan baik. Dia pun bertanya kepada-Nya, ‘Perintah manakah yang terutama?’

29Isa menjawab, ‘Yang terutama antara semua perintah ialah: “Dengarlah, wahai umat Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan kita adalah Esa. 30Kamu hendaklah mengasihi Allah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh fikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu.” Inilah perintah yang terutama. 31Perintah yang kedua ialah: “Kamu hendaklah mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.” Tiada perintah lain yang lebih utama daripada dua perintah ini.’

 

Dikesankan Al Qur’an Saling Bertentangan dengan Taurat, Zabur dan Injil

Sungguh sangat disayangkan, orang-orang di zaman moden suka membuat kabar burung dan suka berpolemik. Mereka mengesankan seolah-olah Qur’an bertolak belakang dengan Taurat, Zabur dan Injil berpisah. Dikesankan seolah-olah Kitab-Kitab Allah Taurat, Zabur, Injil dan Qur’an saling bertententangan dan sama sekali tidak saling berhubungan bagaikan orang-orang Zionis bertentangan dengan orang-orang non Semitik. Dikesankan seolah-olah Kitab-Kitab Allah Taurat, Zabur, Injil dan Qur’an tidak satu pesan dan telah berpecah-pecah pesan dan maknanya. Padahal Kitab-Kitab Allah sungguh saling beramah mesra dalam mengungkapkan tauhid. Kitab-Kitab Allah walaupun dipisahkan jauh oleh masa namun sangat rapat dalam makna dan pesan-pesannya.

 

… layari sini untuk baca selanjutnya.

Isa mula pelayanan di Galilea

Petikan daripada Kitab Injil: Matius 4:12-17.

12Apabila mendengar bahawa Yahya telah dipenjarakan, Isa pun pergi ke Galilea. 13Dia tidak tinggal di Nasaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di pinggir laut Galilea di kawasan Zebulon dan Naftali. 14Dengan demikian berlakulah nubuat Nabi Yasyaya:

 

… layari sini untuk baca selanjutnya.

Sunnatullah (Bhg.11/11)

Bila ada nikmat pengampunan ilahi atas segala dosa dan noda kita, pasti terasa lega di hati kita dan tidak ada kesombongan di dalam kehidupan kita. Yang ada hanyalah bersyukur, bersyukur kepada Allah dalam segala aspek kehidupan ini.

Ini bukan berbicara politik, bukan pula berbicara cara-cara melakukan ini atau itu. Ini adalah kenyataan bahawa Allah al Khaliq Yang Maha Pencipta dan Maha Memelihara dan Menjaga isi alam ini sungguh sangat, sangat bijaksana dan sangat sangat penuh pengertian dan sangat sangat sabar yang tidak ada batasnya namun tetap Maha Adil selama-lamanya.

 

… layari sini untuk baca selanjutnya.

Godaan di Padang Gurun

Petikan daripda Kitab Injil: Matius 4:1-11.

1Setelah itu Isa dibawa oleh Roh ke gurun untuk digoda Iblis. 2Isa berpuasa empat puluh hari empat puluh malam. Dia menanggung kelaparan. 3Iblis datang kepada-Nya lalu berkata, ‘Jika Engkau Putera Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti.’

4Isa menjawab, ‘Telah tersurat: “Manusia hidup bukan dengan roti saja tetapi dengan setiap firman Allah.” ’

 

… layari sini untuk baca selanjutnya.

Sunnatullah (Bhg.10/11)

Orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan pasti lega dan bersujud syukur kerana adanya rasa kepasrahan kepada Almasih Isa dari Allah yang menggantikan kita dalam menanggung azab Allah atas dosa dan noda yang kita buat.

Termaktub di dalam Kitab-Kitab Allah:

TAURAT surah Irmiya 24:7:7 …

Aku akan memberikan kemahuan kepada mereka untuk memahami bahawa Akulah ALLAH. Dengan demikian mereka akan menjadi umat-Ku, dan Aku menjadi Ilah mereka, kerana mereka akan kembali kepada-Ku dengan sepenuh hati.

 

… layari sini untuk baca selanjutnya.